Zespół Szkół Nr 31

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

  21 czerwca godz.15.30 - zakończenie kursu kwalifikacyjnego złotnik - jubiler

  22 czerwca godzina 9.00 - zakończenie roku szkolnego klasy 1-3

 • TERMINY EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH

  Terminy egzaminów technikum – organizacja reklamy:

  Należy się stawić na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu!

  A26 pisemny – 19.06 wtorek ; godz. 14.00 

  A27 pisemny – 19.06 wtorek;  godz. 12.00 

  A26 praktyczny – 26.06 wtorek; godz. 12.00 

  A27 praktyczny – 28.06 czwartek; godz. 9.00

  Terminy egzaminów złotnik-jubiler:

  Należy się stawić na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu!

  S.01 pisemny – 19.06 wtorek ; godz. 10.00 

  S.01 praktyczny – 29.06 piątek;  godz. 9.00 (pierwsza zmiana)      godz. 15.00 (druga zmiana)

 • 16.06.2018

  Szanowni Państwo,

  chciałabym bardzo serdecznie podziękować za ogromną pracę i wysiłek, które włożyli Państwo w udział w Wielkiej Zbiórce Książek! 

  Szczególne podziękowania chciałabym również przekazać uczniom klasy 1 TOP ZS nr 31, którzy zaangażowali się w nasze wspólne działania. 

  Gdyby nie Państwo nie udałoby nam się zebrać tylu wspaniałych książek, które przekażemy małym i dużym pacjentom. 

  Tegoroczna Wielka Zbiórka Książek wyszła naprawdę świetnie. Już niebawem, w najbliższy piątek opublikujemy dane liczbowe, które pokażą skalę naszych działań. Zapraszam do śledzenia naszego profilu: www.facebook.com/zaczytani.org

  Jeszcze raz bardzo dziękuję za wspólne działania i mam nadzieję, że w przyszłym roku również wspólnie zorganizujemy Wielką Zbiórkę Książek:)

  Pozdrawiam serdecznie 

  Olga Skarżyńska
                                           Podziękowania - Wielka Zbiórka Książek - Obrazek 1

 • 16.06.2018 Jeszcze raz chcielibyśmy bardzo podziękować za zaangażowanie w tegoroczną akcję Żonkile! 
   Chcąc podziękować za udział w akcji, przygotowaliśmy także specjalną ofertę dla Państwa placówek.
  Mogą Państwo indywidualnie zwiedzić wystawę czasową. Wszyscy nauczyciele i uczniowie z Państwa szkół mogą pobrać w kasie Muzeum bezpłatne, indywidulane wejściówki na wystawę czasową „Obcy w domu. Wokół Marca ’68 roku”. Wystarczy przyjść do muzeum i podać w kasie hasło ŻONKILE2018. Otrzymają wtedy Państwo bezpłatne bilety uprawniające do wejścia na wystawę.
   
  Zapraszamy  na indywidulane zwiedzanie wystawy!
  Pozdrawiam, 
  Dorota Siarkowska -  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
   Dyplom dla szkoły: Zespo__l_Szko__l_nr_31_im._J._Kilin__skiego.pdf
 • Program „Dobry Start”. 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

  Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

  To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

  Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

  Więcej informacji...

 • Ogólnopolski konkurs jubilerski "Skarby Ziemi"

  Odnieśliśmy ogromny sukces w ogólnopolskim konkursie jubilerskim "Skarby Ziemi" organizowanym przez portal Jubilerzy.info.pl.

  Opiekunem 7 uczestników konkursu jest Pan Artur Sobiecki.

  Ogólnopolski konkurs jubilerski "Skarby Ziemi" - Obrazek 1

   

 • 11.06.2018
  W upalną, czerwcową sobotę, tradycyjnie już wzięliśmy udział w dzielnicowej imprezie "Otwieramy Żoliborz " w parku im. Stefana Żeromskiego.. 
  Prezentowaliśmy prace uczniów i ofertę naszej placówki.Dużą atrakcją, szczególnie dla najmłodszych Żoliborzan byl zorganizowany przez nas plener malarski.
  Otwieramy Żoliborz - Obrazek 1Otwieramy Żoliborz - Obrazek 2Otwieramy Żoliborz - Obrazek 3
 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół nr 31
   im. Jana Kilińskiego jest: Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego , 01-513 Warszawa, ul. A. Felińskiego 13
  2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, będzie Pani /Pan mogła/mógł skierować do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zostanie powołany do dnia 31 lipca 2018 r.
  3. Administrator danych osobowych - Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

   

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor
   Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
  1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;                                                            
  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w  Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • 11.06.2018 Dzisiaj w naszej szkole uczniowie wraz z nauczycielami wychowania fizycznego przygotowali zdrowe przekąski z owoców i warzyw na drugie śniadanie dla koleżanek i kolegów.
 • Dla nauczycieli

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z ofertami szkoleń w formie webinariów

  http://szkolenia.edumaster.pl/oferta-szkolen-dla-nauczycieli/

 • 04.06.2018

   

  Dnia 30 maja 2018 r. w godz. od 10.30 – 14.30 odbył się Mobilny kiermasz Pracy, który jest cyklicznym wydarzeniem w naszej szkole. Jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Pośredniczki pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Warszawie przedstawiły młodzieży propozycje zatrudnienia na wakacje. Przekazały ważne dla uczniów informacje dotyczące rynku pracy. Rozdały broszury i materiały informacyjne.

  Organizator – szkolny koordynator doradztwa zawodowego

 • Konkurs matematyczny

  Znalezione obrazy dla zapytania matematykaDnia 17 maja 2018r. odbył się konkurs matematyczny dla klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół nr 31. Do rywalizacji przystąpiło 7 zespołów z klas 1top, 1tor, 1b, 1c, 2a, 2top, 2 tor, w skład których wchodziły trzy osoby z danej klasy. Uczniowie rozwiązywali zadania i matematyczne łamigłówki w 8 rundach.

  1 miejsce zdobył zespół uczniów klasy 2 tor, uzyskując 103 pkt.
  w składzie: Joanna Komorowska, Dominika Deptuła, Mateusz Kurkowski

  2 miejsce zdobył zespół uczniów klasy 1c, uzyskując 88 pkt.

  w składzie Hanna Fusiara, Julia Rydel, Olga Durjasz

  3 miejsce zdobyły dwa  zespoły, uzyskując 86 pkt:

  zespół uczniów klasy 1 top w składzie: Radosław Gorzelak, Majewski Bartosz, Kucharski Andrzej

  zespół uczniów klasy 2 top w składzie: Renata Olipra, Alicja Czernicka, Karolina Rożniak

  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Dyplomy i nagrody wręczone zostaną dnia 22 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

  Organizator Beata Zadrożny

 • Warsztaty zorganizowane przez OSP Modlin

  W dniu 23 maja uczniowie klasy 1c wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez OSP Modlin. Jest to jedyna w Polsce jednostka OSP realizująca także ratownictwo wodne. Poznaliśmy ludzi pełnych pasji, którzy dzięki zapałowi i wytrwałości stworzyli wspaniałą i profesjonalną bazę pomocową, współpracując z profesjonalistami z całego świata, między innymi z międzynarodową sekcją K38 RESCU. Uczniowie kolejny raz mogli usłyszeć o cieniach i blaskach zawodu ratownika i strażaka, odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka oraz ogromnej satysfakcji jaką daje niesienie pomocy. Wielkie dzięki!!!

  GALERIA 

 • 28.05.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Łazienki - plener.

 • Wolontariat

  Ostatnia możliwość zdobycia punktów z wolontariatu w tym roku szkolnym!

  Organizujemy  jeszcze jedną akcję charytatywną w sklepie Piotr i Paweł przy al. Jerozolimskich 179 ( CH BLUE CITY).
   

  Akcja odbywać się będzie w następujących dniach: 

  - 8 czerwca piątek godziny    16;00- 20;00

  - 9 czerwca sobota godziny   10;00- 14;30 I TURA
                                                    14;30- 19;00 II TURA

  Zapraszamy do uczestnictwa!!!

 • 25.05.2018
  Organizujemy plener dla dzieci w Łazienkach Królewskich.


  Jak co roku uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły przeprowadzą w dniu 26 maja w godzinach 12:00-18:00 plener malarski dla dzieci, będący jedną z głównych atrakcji Festiwalu Energii Kulturalnej - imprezy Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.  Festiwal odbywa się w parku łazienkowskim i prezentuje różnorodne formy aktywności artystycznej młodzieży.  Pozdrawiam serdecznie,


  Marek Stępień
 • 23.05.2018

  Moduł Nauczyciele i prace KKZ został zmodyfikowany

 • 07.05.2018

  Otrzymaliśmy podziękowania:

  Szósta edycja akcji „Żonkile” za nami. W imieniu całego zespołu muzeum serdecznie dziękuję za zaangażowanie zarówno Państwu, jak i Państwa uczennicom i uczniom. W tym roku ponad tysiąc osób z 38 warszawskich szkół rozdawało papierowe kwiaty – to rekordowa liczba! Zbieramy liczne gratulacje za organizację akcji, które należą się także Państwu: nie byłoby tego sukcesu bez Państwa zaangażowania.

   

  Dzięki Państwu cała Warszawa znów zakwitła żonkilami, a warszawiacy mogli dowiedzieć się więcej o powstaniu w getcie warszawskim i uczcić jego bohaterów.

  Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w akcji „Żonkile”.

   

  Z poważaniem,

   Dariusz Stola

  Dyrektor

  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  Akcja "Żonkile" - Obrazek 1

   

  Nasza szkolna drużyna z akcji Żonkile. Uczniowie byli bardzo dobrze przyjęci przez mieszkańców i spisali się świetnie!

  Rozdaliśmy rekordową liczbę żonkili!

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć