• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • Sposoby przyjmowania i rozwiązywania problemów uczniowskich

     1. Miejscem przyjmowania spraw uczniowskich jest sekretariat Zespołu Szkół Nr 31, w dniach: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30 do 15.30. 

     2. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Na każdej wpływającej (na nośniku papierowym) korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania. 

     3. Sprawy bieżące, na które nie jest wymagana odpowiedź pisemna mogą być przekazane w formie faxu, e-maila lub telefonicznie. 

     4.Uczeń pełnoletni składa dokumenty we własnym imieniu. W imieniu ucznia niepełnoletniego podanie podpisuje rodzic lub prawny opiekun. 

     5. Pracownik sekretariatu szkoły segreguje wpływającą korespondencję, przekazuje Dyrektorowi Szkoły, który przydziela prowadzenie spraw właściwym osobom:
     - wicedyrektorowi,
     - kierownikowi kształcenia praktycznego,
     - wychowawcom klas,
     - pedagogom szkolnym,
     - właściwym nauczycielom,
     - pracownikom administracji szkoły. 

     7. Ostateczne decyzje w sprawach uczniowskich podejmuje dyrektor szkoły. 

     8. Odpowiedzi na złożone podania udzielane są w formie pisemnej lub ustnej, w ustawowym lub ustalonym terminie. 

 • Galeria zdjęć

   brak danych