Zespół Szkół Nr 31

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

HARMONOGRAM (MKO)


Informacje Biura Edukacji m. st. Warszawy : 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum


Informacje Kuratorium Oświaty w Warszawie: 

http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13526,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html


REKRUTACJA ZASADNICZA

 

 

od 13 maja 2019 r.

(poniedziałek)
od godz. 8.00

 

do 20 maja 2019 r.

(poniedziałek)
do godz.15.00

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

Kandydat, dla którego jedna ze szkół (CXIV Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne Nr 7,  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I Stopnia Nr 65) jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów.

Wniosek kandydat drukuje z Systemu.

od 17 czerwca 2019 r.

(poniedziałek)
od godz.10.00

do 19 czerwca 2019 r.

(środa)
do godz. 16.00

 

 

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY WYBORU SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

od 21 czerwca 2019 r.

(piątek)

od godz. 12.00

 

 

do 28 czerwca 2019 r.

(piątek)
do godz.  16.00

 

 

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY  

O KOPIĘ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Kandydat (po uprzednim wprowadzeniu do systemu swoich ocen
i innych osiągnięć) składa w danej szkole następujące dokumenty:

 • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący

 Na każdej stronie kopii należy umieścić:

 • adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę,
 • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz
 • pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Jeśli wszystkie wybrane przez kandydata szkoły znajdują się w Warszawie, kandydat składa jedną kopię świadectwa
i zaświadczenia o  szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w  szkole podstawowej.

 

 

 

 

16 lipca 2019 r.

(wtorek)
godz. 12.00

PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH  

 

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych CXIV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Mechanicznego Nr 7,  Branżowej Szkoły Rzemiosł Artystycznych I Stopnia Nr 65
i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 

 

 

od 16 lipca 2019 r.

(wtorek)
od godz. 12.00

 

do 24 lipca 2019 r.

(środa)
do godz.  10.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA,

 PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

 • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 

 • kwestionariusz osobowy zawierający m.in. oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w  CXIV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Mechanicznego Nr 7,  Branżowej Szkoły Rzemiosł Artystycznych I Stopnia Nr 65

 UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

 

 

do 25 lipca 2019 r. (czwartek)
godz. 12.00

PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona
i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
(lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

od 26 lipca 2019 r.

(piątek)
od godz. 8.00

do 30 lipca 2019 r.

(wtorek)
do godz. 12.00

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIANIE WARUNKÓW

LUB KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

19 sierpnia 2019 r.

(poniedziałek)
godz. 12.00

PODANIE DO WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH ZAWIERAJĄCYCH IMIONA

I NAZWISKA KANDYDATÓW USZEREGOWANE W KOLEJNOŚCI

ALFABETYCZNEJ ORAZ INFORMACJI O ZAKWALIFIKOWANIU ALBO

NIEZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA, A TAKŻE NAJNIŻSZEJ LICZBY

PUNKTÓW, KTÓRA UPRAWNIA DO PRZYJĘCIA

 

 

od 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek)
od godz. 12.00

 

do 27 sierpnia 2019 r.

(wtorek)
do godz. 16.00

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA,

 PRZEDŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły składają:

 • oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, kwestionariusz osobowy zawierający m.in.  oświadczenie, potwierdzające wolę podjęcia nauki w CXIV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Mechanicznego Nr 7,  Branżowej Szkoły Rzemiosł Artystycznych I Stopnia Nr 65
   

UWAGA! Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje kandydata z listy przyjętych.

28 sierpnia 2019 r.

(środa)
do godz. 10.00

 

PODANIE PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LIST

KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć