• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31
  IM. JANA KILIŃSKIEGO
  CXIV Liceum Ogólnokształcące
  Technikum Mechaniczne Nr 7
  Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia Nr 65
  Strona domowaHerb Polski
    • Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

     Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona internetowa Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

     Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-30.

     Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Filmy posiadają napisy dla osób głuchych.
     Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Łukaszewska, KingaLukaszewska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 881 511 151. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia swobodne poruszanie w poziomie na wszystkich kondygnacjach.
     Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
     Szkoła zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. 

 • Galeria zdjęć

   brak danych