Zespół Szkół Nr 31

Doradztwo zawodowe

Bezpieczna praca za granicą

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Nr 31

Mobilny_Kiermasz_Pracy.docx

Doradztwem zawodowym zajmuje się pedagog szkolny Grażyna Żuchowska-Peroń w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery – SzOK-u.

Zadania podejmowane w Szok-u:


•    indywidualna i grupowa praca z uczniami, poznawanie własnych predyspozycji i zainteresowań, kształtowanie umiejętności dokonywania adekwatnej samooceny, planowanie własnego rozwoju zawodowego pod kątem mobilności zawodowej, poznanie potrzeb rynku pracy,
•    praca z rodzicami obejmująca m. in. indywidualną pracę z rodzicami uczniów mających problemy z wyborem własnej drogi zawodowej, np. z powodów zdrowotnych,
•    współpraca z nauczycielami dotycząca m. in. koordynację działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi edukacyjnej lub zawodowej,
•    współpraca z instytucjami wspierającymi, w szczególności z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, rodzicom z zakresu doradztwa zawodowego,
•    gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowo-edukacyjnej, zbieranie specjalistycznej prasy, informatorów, aktualnej informacji dotyczącej tendencji na rynku pracy, dostępnej ofercie edukacyjnej itp.

 SzOK – Szkolny Ośrodek Kariery

Zajęcia (wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe, poradnictwo indywidualne i grupowe, projekcja filmów ) odbywają się   w środy na 7 i 8 godz. lekcyjnej. Informacje o poszczególnych zajęciach będą podawane na bieżąco.
Czym jest SzOK?
SzOK to miejsce gdzie uczniowie mogą:

    zdobywać wiedzę i umiejętności,
    kształtować postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej,
    poznawać reguły rządzące rynkiem pracy,
    mieć możliwość pozyskania informacji o ścieżkach edukacyjnych i lokalnym rynku pracy.

Uczniowie! Przyjdźcie! Zapraszam!

Doradca pomoże Wam zaplanować Wasz sukces! Dostarczy informacji o Waszych możliwościach, szkołach, zawodach, rynku pracy.  Przygotuje do roli pracownika. Pomoże radzić sobie w trudnych sytuacjach (np. stresowych).

Rodziców zapraszamy do: 

zaprezentowania swojego zawodu, podzielenia się własnymi doświadczeniami, uczestniczenia w naszym szkolnym przedsięwzięciu.
Opiekun SzOK-u: pedagog szkolny/doradca zawodowy Grażyna Żuchowska-Peroń 

Polecane strony internetowe:

Matura, studia:
- www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
- www.tropiciel.maturzysty.pl
- www.perspektywy.pl
- www.uczelnie.info.pl
- www.edulandia.pl
- www.studiazagranica.pl

Edukacja zawodowa i ustawiczna
- www.new.koweziu.edu.pl
- www.edukator.koweziu.edu.pl

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
- www.new.koweziu.edu.pl/szukaj-kkz

Rynek pracy:
- www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php- klasyfikacja i opisy zawodów
- www.zielonalinia.gov.pl
- www.kluczdokariery.pl
- www.psz.praca.gov.pl

O pracy w mediach:
- www.gazetapraca.pl
- www.rynekpracy.pl

 

 

Realizacja treści w ramach lekcji przedmiotowych:

 • podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie CV, negocjacje, bezrobocie, rynek pracy, prawo pracy, samozatrudnienie, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, biznesplan, moje słabe i mocne strony ,aktywne poszukiwanie pracy, praca samodzielna a praca w zespole,
 • biologia – choroby zawodowe,
 • geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie, migracja zarobkowa,
 • języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, list motywacyjny, formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych,
 • WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, cnoty obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym, praca i kształcenie w Unii Europejskiej, karta praw człowieka,
 • historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa,
 • religia – współczesne obszary ludzkiej biedy, etyka gospodarcza i zawodowa, istota ludzkiej pracy i jej sens, rozwój techniki – szanse i zagrożenia dla człowieka, zasady życia społecznego, władza i jej społeczno-obywatelski obowiązek,
 • etyka – etyka zawodowa, rola wartości w moralnym postępowaniu człowieka, komunikacja interpersonalna – mowa werbalna i niewerbalna, manipulacja, etyka a ekonomia, władza i jej moralne konsekwencje,
 • edukacja dla bezpieczeństwa – zasady BHP, ratownictwo medyczne, alternatywy pracy,
 • język polski – rola pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca u podstaw, praca ludzi wsi, kultura słowa;
 • informatyka – wzory pism urzędowych, wysyłanie korespondencji e-mail, tworzenie dokumentów wielostronicowych, umiejętne redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem wyszukiwanie wiadomości, logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia własnych stron internetowych,
 • wychowanie do życia w rodzinie – rola i funkcje rodziny w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych,
 • wychowanie fizyczne – zasady pracy w zespole, uczenie zasad zdrowej rywalizacji,
 • godzina wychowawcza – zajęcia integracyjne, przestrzeganie zasad kultury i etyki, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, mowa ciała, przewidywanie skutków podejmowanych działań, współpraca w zespole itp.

 

dokument do pobrania: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego WSDZ_2.docx

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  ul. A. Felińskiego 13
  01-513 Warszawa
 • 228390041

Galeria zdjęć