Zespół Szkół Nr 31

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko obsługi woźna

Dyrektor Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego  w Warszawie

na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2014 r  poz. 1202) ogłasza nabór kandydatów  na wolne stanowisko obsługi - woźna
 

1.   Przedmiot naboru:
-   Stanowisko: woźna.
-   Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie ul. A. Felińskiego 13  
-   Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w   sprawie wynagradzania  pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)
-    Okres zatrudnienia:    od 10 sierpnia 2017 r.
-    Wymiar czasu pracy - pełny etat.
-    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

2.  Wymagania niezbędne:

-    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
-    Wykształcenie  co najmniej zawodowe.
-    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku woźnej w szkole.
-    Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w  pełni z praw publicznych. 
-    Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
-    Nieposzlakowana opinia.

 

3.  Wymagania dodatkowe:
-    Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.
-    Wysokie umiejętności komunikacyjne.
-    Kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
-    Odporność na stres.
-    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

4.  Ogólny zakres wykonywanych zadań:
-   Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole.
-   Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania. 
-   Okresowe dyżury w portierni szkoły
-   Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-   CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
-   List motywacyjny. 
    List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101,    poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach   samorządowych (Dz. U. z 2014n r . poz. 1202 ).
 

-    Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego;
-    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
-    Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.
-    Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z  pełni praw publicznych.
-   Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne,   lub postępowanie ubezwłasnowolnienie.
-    Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą„za zgodność z oryginałem”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
-  Termin złożenia ofert upływa z dniem – 14 lipca 2017 r.
-  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
-  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły.
-   Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
-   Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty(decyduje data wpływu do  szkoły) i oznakować w następujący sposób: 

 

Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie  
ul. Felińskiego 13
01-513 Warszawa

„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia …………………. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko woźnej w  Zespole Szkół Nr 31 w Warszawie”


7. Pozostałe informacje:

-   Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do dnia 21 lipca 2017 roku do godz. 15.00

-   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata oraz cechy osobowościowe.
-   Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca.

     Dokumenty nieodebrane po upływie 1  miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

  -   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 20 lipca 2017 roku.

 Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń przed wejściem do szkoły oraz  na stronie internetowej szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 22 839 00 41


 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
    ul. A. Felińskiego 13
    01-513 Warszawa
  • 228390041

Galeria zdjęć